მუდმივი ბმულები

მუდმივ ბმულებს იყენებენ რიოდესაც საჭიროა კატეგორიის URL გახდეს უფრო მოხერხებული. როდესაც კატეგორიისათვის გარკვეულია პირდაპირი ბმული, კატეგორიის id, URL-ში აღარ გამოიყენება.

პირდაპირი ბმულის წაშლის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ იგი პირდაპირი ბმულების ისტორიაში, რათა შეინარჩუნოთ შიდა ბმულების მოქმედუნარიანობა. პირდაპირი ბმულების ისტორიის ცხრილში შესაძლებელია წაშლის თარიღის, ბოლოს როდის გამოიყენეთ, სულ რამდენჯერ გამოყენეთ ინფორმაციის ნახვა.

ყურადღება მიაქციეთ, შესაძლებელია მხოლოდ ერთი პირდაპირი ბმულის გამოყენება თითო კატეგორიისათვის. ანალოგიურად, პირდაპირი ბმულების ისტორიაში არ შეიძლება ერთი და იგივე პირდაპირი ბმულის გამოყენება რამდენჯერმე.