لیست کاربران

اینجا جاییست که شما کاربران گالری خود را مدیریت می کنید.

افزودن یک کاربر

یک مدیر می تواند بطور دستی کاربر تازه ایجاد کند. برای هر کاربر یک نام کاربری، یک گذرواژه و یک ایمیل معتبر ثبت نماید.

لیست کاربران

The list of existing users can be filtered on username (use * as wildcard), group or status. It can be ordered by registration date or username, in ascending or descending order.

این صفحه به شما امکان مدیریت و انجام کار های زیر را بر روی چند کاربر بطور همزمان می دهد:

The target is the selected user (by default) or all users as displayed in the filtered list.